Цогц Зэрэглэллэл Өндөрөөс бага хүртэлх үнэ Багаас өндөр хүртэл үнэ Түгээмэл байдлын Зэрэглэллэл

Түүхий эдийн шинжилгээ